Naše logopedické ambulance

Ambulance Prostějov

Mathonova 1 (nemocnice - poliklinika)
Telefon:  582 315 511

Ordinační hodiny:
Pondělí - Pátek dle objednání


Nabízené služby

Pro zdravotnická zařízení
Konziliární vyšetření a terapie narušené komunikační schopnosti /NKS/, poruch příjmu potravy /dysfagie/ u hospitalizovaných dětských a dospělých pacientů.
Nejčastěji se jedná o pacienty po CMP a úrazech hlavy, při polytraumatu a o pacienty neurologickým a psychiatrický onemocněním.

Pro poskytovatele sociálních služeb
Diagnostika, terapie a prevence narušené komunikační schopnosti /např.u klientů denních a týdenních stacionářů, domovech pro osoby se zdravotním postižením aj./. Rozvíjení komunikační schopnosti podle možností a schopností klientů.Využití systémů alternativní a augmentativní komunikace u klientů a proškolení ošetřujícího personálu ve využití náhradních komunikačních systémů.

Pro školská zařízení
Konzultace s učiteli,se speciálními pedagogy, školními psychology, asistenty pedagoga přímo v MŠ a ZŠ/na co se zaměřit při výchově a vzdělávání u konkrétního dítěte navštěvujícího ambulantně naše zařízení/. Při společném postupu je logopedická terapie u dítěte mnohem efektivnější.
Depistáž- screeningové /orientační/ vyšetření úrovně vývoje řeči u dětí ve školských zařízeních /dle zákona 48/1997/ s následným případným doporučením a zajištěním logopedické péče.
U konzultace a depistáže vždy požadujeme písemný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců.

Pro klienty logopedické ambulance
Terapie v domácím prostředí. U imobilních pacientů je služba na doporučení lékaře bezplatná, u ostatních klientů je služba zpoplatněna.
Komplexní vyšetření školní zralosti s následným doporučením jakým způsobem je třeba u dítěte procvičovat jednotlivé schopnosti a dovednosti.

PhDr. Mgr. Kamila Finkesová

vedoucí pracoviště klinické logopedie
Telefon: 603 335 780
E-mail: logopediepv@seznam.cz

Vzdělání

2006 Filozofická fakulta UP v Olomouci - státní rigorózní zkouška - udělení akademického titulu doktor psychologie - PhDr.

1995 - 2000 Filozofická fakulta UP v Olomouci , magisterský studijní program jednooborová psychologie

1999 - 2003 Integrativní psychoterapie - psychoterapeutický výcvik akreditovaný pro oblast zdravotnictví

1996 složení státní atestační zkoušky v oboru klinická logopedie

1989 - 1993 Pedagogická fakulta UP v Olomouci - magisterský studijní program speciální pedagogika,SZZ logopedie

Praxe

1999 - dosud
- provozovatel logopedických ambulancí
- práce v logopedické ambulanci jako klinický logoped a poradenský psycholog
- školitel a odborný garant logopedů ve zdravotnictví připravujících se na složení atestační zkoušky v oboru klinická logopedie

1995 -1999
Ambulance klinické logopedie Přerov - klinický logoped
Tábory pro děti se sluchovým postižením pořádané Ambulancí klinické logopedie Přerov pro děti se sluchovým postižením - klinický logoped

1993 - 1999
NZZ - stacionáři pro děti s kombinovaným postižením a Speciální škola Prostějov - speciální pedagog a logoped

Certifikované kurzy

získání zvláštní odborné způsobilosti v činnosti v poskytování zdravotní péče v obor

 • 2013 Poruchy polykání - diagnostika a léčba z pohledu klinického logopeda
 • 2012 Praktický kurz hlasové rehabilitace a reedukace

Absolvované kurzy pořádaná AKL ČR

 • Afaziologie A a B
 • Incipientní koktavost A
 • Fixovaná koktavost B
 • Hlas
 • Afázie I. a II.- diagnostika a klasifikace podle A.R.Luriji
 • Dysartrie
 • Narušený vývin reči I. a II
 • Klinická neurologie pro klinické logopedy
 • Vady a poruchy sluchu
 • Palatolalie
 • Vyšetřovací testy v logopedii
 • Akcentovaná metoda reedukace hlasu
 • Využití iPadu v klinické logopedii - I. a II.

Absolvované kurzy pořádané IPVZ

 • 2015 - Rehabilitace kognitivních funkcí
 • 2015 - Zdravotnická dokumentace
 • 2014 - Kurz pro uchazeče o jmenování soudním znalcem v oboru zdravotnictví
 • 2014 - vzdělávaní ve zdravotnictví
 • 2013 - Posuzování schopnosti účasti u soudu
 • 2001 - Dětská neuropsychologie

další absolvované kurzy

 • Maxík-Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou
 • Voks - výměnný obrázkový komunikační systém
 • Trénink jazykových schopností podle D.B.Elkonina
 • KUPREV- – primárně preventivní program pro děti předškolního věku
 • WISC- lll.- diagnostika intelektových schopností dětí od 6 do 17 let
 • EEG biofeedback

Členství v odborných organizacích

 • AKL ČR - Asociace klinických logopedů
 • SAS - Svaz ambulantních specialistů

Mgr. Bc. Dominika Laníková

Logoped ve zdravotnictví
Telefon: 731 489 072
E-mail: dominika.lanikova@logopediepohoda.cz

Vzdělání

2017 – 2022 Univerzita Palackého v Olomouci
Obor: Logopedie – pětiletý studijní program (SZZ: logopedie, surdopedie, speciální pedagogika a psychologie)

2019 – 2022 Vysoká škola Humanitas,
Obor: Psychologie – tříletý studijní program

2020 – 2021 Akreditovaný kvalifikační kurz Logoped ve zdravotnictví, Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta

Praxe

2022 – doposud LOGOPEDIE POHODA s.r.o.
2022 Asistent klinického logopeda Hulín
2021 Pobyty pro rodiny s dětmi se sluchovým postižením
2019 Krajská nemocnice Liberec – Logopedický tábor

Absolvované kurzy

 • V. Klinicko-logopedické sympozium orofaciální rehabilitace, Praha, AKL
 • HANDLE – kurz 1. stupně, Holistický přístup k neurovývoji a efektivitě učení (online ve 3 blocích)
 • Balbuties A, Brno, AKL
 • Terapie dle aktuálních vývojových potřeb dítěte, Davle, AKL
 • Vývoj artikulace dítěte v normě a patologii, Praha, AKL
 • Strukturální patologie ORF oblasti, Praha, AKL
 • Úvodní online kurz Neuro-vývojové stimulace – Pohybem se učíme
 • 19. Ročník logopedické konference – U příležitosti mezinárodního dne porozumění koktavosti – Napříč generacemi, Brno, AKL
 • Následná rehabilitační péče o dítě se sluchovým postižením, Brno, ČLK
 • Výtvarný projev jako nástroj poznání dětské psychiky
 • Výroční odborná konference: Mezirezortní spolupráce, Logopedická společnost Miloše Sováka a Psychopedická společnost
 • Základní kurz Bazální stimulace
 • Pražský logopedický den 2019 – konference k problematice dítěte s narušenou komunikační schopností ve vzdělávání
 • Myofunkční terapie, Brno, Soukromá klinika LOGO s.r.o.

Mgr. Eva Netopilová

Logoped ve zdravotnictví, speciální pedagog

Vzdělání

2016 – 2017
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
Celoživotní vzdělávání, Kurz zaměřený na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

2013 – 2015
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
Navazující magisterský studijní program (prezenční forma) v oboru Speciální pedagogika – specializace logopedie, surdopedie (SZZ logopedie, surdopedie – květen, červen 2015)

2010 – 2013
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Brno
Bakalářský studijní program v oboru Speciální pedagogika – komunikační techniky, specializace logopedie (SZZ Logopedická intervence, Logopedická diagnostika)

Praxe

říjen 2018 - dosud Ambulance klinické logopedie (Prostějov)
srpen 2015 – dosud pedagog ve třídě pro žáky s narušenou komunikační schopností, pedagog, ZŠ Na Vyhlídce 12, Vyškov
únor 2015 – červen 2015 asistentka pedagoga, Základní škola, Brno, Novolíšeňská 10

Kdo jsme

Jsme nestátní zdravotnické zařízení poskytující vysoce kvalifikovanou péči dětem a dospělým s poruchami řeči, sluchu a komunikace.V terapii se potom zaměřujeme nejen na terapii narušené komunikační schopnosti, ale na komplexní rozvoj všech schopností a dovedností tak,aby byla terapie co nejefektivnější. Veškerá péče je bezplatná - je hrazena ze zdravotního pojištění.

Více o nás

Máte dotaz?

Vyplňte prosím všechna pole. Zpráva byla odeslána, děkujeme.

Co je u nás nového

Zajímavé články, rady a tipy

Nabídka zaměstnání Slavkov u Brna

Další články